សកម្មភាព (ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី)

នេះគឺជាទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន VANN SOPHY DRY PORT បើសិនអស់លោក លោកស្រី ចង់ចូលរួមសហកា។


រូបភាពនេះបង្ហាញពីបរិវាណនៃការហាលដំឡូងរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ ហើយក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានឡានប្រចាំការ និងដើរប្រមូលទិញដំឡូងឲ្យគ្រប់ចំនួនដើម្បីនាំចេញទៅកាន់​ប្រទេសមួយចំនួន ដែលអតិថិជនចង់បាន។


នេះជាទិដ្ធភាពដែលយើងកំពង់ពិនិត្យរាល់ដំឡូងដែលហាល ពិនិត្យគូណភាពស្តង់ដាដំឡូងជួនអតិថិជន​ឬដៃគូរដែលបានសហការមកទិញដាក់ជាមួយយើង គឺយើងមានការ


បរិ ឆេ្ឆត: ០៥/១២/២០១៤ (២៥).
ផ្លាកសញ្ញា ក្រុមដឹក វ៉ាន់ សុភី ឃ្លាំង និង ផែស្ងួត
ដែលមានជាសំគាល់ ។
វេបសិត : www.vannsophydryport.com
Email : gio@vannsophygroup.com


ឯកសណ្ថាន វ៉ាន់សុភី ឃ្លាំង នៅច្រកម៉ាឡៃនិងរូបភាព
បុគ្គលិកនៅធ្វេីការនៅទីនោះ។
បរិ ឆេ្ឆត: ០១/០៣/២០១៤ (២៤).


បរិឆ្ឆេត ៖ ២០១៥ (២៣)
ផែនទីផ្លង់ឃ្លាំងបេីមេីលពីផែនទីនៃប្រទេសថៃ :
+សំរាប់ជួល រឺសហការណ៏ / Warehouse For Rental:
...........................................................
Vann Sophy Deport 09 :
...........................................................